Świadczymy usługi ochrony w sposób rzetelny i profesjonalny. Doświadczenie nauczyło nas, że z uwagi na swój charakter, każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia do problemu ochrony.

Typowe elementy ochrony fizycznej są wspierane rozbudowanymi systemami technicznymi, natomiast ilość stanowisk ochrony fizycznej jest dostosowana do specyfiki obiektu.

 

Zasadnicze zadania ochrony fizycznej obejmują:

  • obserwację osób i otoczenia,
  • interwencję w stosunku do osób naruszających porządek i prawo,
  • kontrolę ruchu osobowego, samochodowego i towarowego,
  • zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia,
  • zapobieganie napadom i innym czynom przestępczym,
  • zapobieganie pożarom i innym formom paraliżu działalności,
  • zapobieganie podłożeniom materiałów żrących, wybuchowych, bądź mogących w jakikolwiek sposób
  • stanowić zagrożenie zdrowia, lub życia,
  • zapobieganie wypadkom na terenie obiektu.

Zadania te ujmowane są w ogólnych instrukcjach ochrony obiektu i realizowane w oparciu o szczegółowe instrukcje poszczególnych posterunków oraz procedury interwencji w wypadku konkretnych zagrożeń (pożar, sabotaż, kradzież, włamanie, awarie, zamach).

 

Prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania i ochrony, nadzoruje Dyrektor Ochrony Fizycznej.  Realizowany przez nas system zabezpieczenia i ochrony obiektów kontrolowany jest przez Inspektorów Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest główną osobą odpowiedzialną za utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Zleceniodawcy do spraw ochrony obiektu.